Zaznacz stronę

Audyt finansowy, inaczej nazywany rewizją finansową  polega na kompleksowym przebadaniu sprawozdania finansowego, które musi zapewnić że jest całkowicie rzetelne, prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i jasno określa sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy danej jednostki. Rewizja ta określi dokładnie czy sporządzane dokumenty finansowe zostały sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, przedstawiają prawdziwe i niesfałszowane informacje do oceny stanu danej jednostki, sprawdzi sprawozdanie finansowe, które musi spełniać wymagania zgodne z zasadami polityki rachunkowości czy z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Wyniki przeprowadzonego audytu są przedstawiane w formie opinii i raportu biegłego rewidenta. Potwierdzi on możliwość kontynuowania działań danej jednostki w niezmienionej formie. Audyt finansowy jest przeprowadzany przez biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów. Obowiązuje go tajemnica zawodowa, więc wszelkie informacje dotyczące dokumentacji danej jednostki pozostają tajemnicą. Biegły rewident posiada rozległą wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne przez co wszelkie podejmowane przez niego działania są konieczne do prawidłowego przeprowadzenia audytu. Zawód ten należy do zawodów zaufania publicznego, więc osoba na tym stanowisku jest zobowiązania do przestrzegania wszystkich zasad niezależności oraz etyki zawodowej, która jest regulowana przez Kodeks Etyki zawodowych księgowych opracowany przez Międzynarodową Federację Księgowych.

Co musi zostać obowiązkowo podane w sprawozdaniu finansowym?

badanie sprawozdań finansowychDo obowiązkowego badania podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność: banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego, spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, pozostałych jednostek.

O czym jeszcze warto pamiętać podczas wykonywania audytu finansowego?

Ponadto niektóre podmioty prowadzące transakcje z podmiotem powiązanym, lub te dokonujące transakcje do podmiotów znajdujących się w strefie posiadającej szkodliwą konkurencje podatkową, zobowiązane są do wykonywania szczególnej dokumentacji w zakresie cen transferowych. Warto wiedzieć, że od stycznia 2017 roku, weszły nowe regulacje dotyczące właśnie regulacji dotyczącej dokumentacji podatkowej transakcji.  Modyfikacji ulegała definicja podmiotów powiązanych- są to podmioty posiadające bezpośredni lub pośredni udział w kapitale innego podmiotu w wysokości nie mniejszej niż 25 procent, a dotychczasowy limit do tej pory wynosił jedynie 5 procent.  Obowiązek dokumentacyjny będzie uzależniony od wysokości przychodów i kosztów oraz od przekroczenia progów wartości transakcji konkretnego określonego rodzaju, które zostaną ustalone w zależności od wysokości przychodów danego przedsiębiorstwa. Obowiązkowa jest trzystopniowa dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi. Będą one tworzone na poziomie lokalnym, grupowym oraz raportowane wg krajów. Ponadto obowiązek sporządzenie dokumentacji podatkowej dla transakcji lub zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów dokumentacyjnych będzie możliwy w sytuacji gdy wykazane zostanie prawdopodobieństwo zaniżania danych na celu uniknięcia obowiązku sporządzania dokumentacji. Podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądania.

Mimo, że wizerunek audytu często kojarzony jest jednoznacznie negatywnie, należy pamiętać, że ich głównym zadaniem jest zadbanie o poprawność dokumentów i wyeliminowanie możliwości popełnienia błędu. Niekiedy badania finansowe prowadzone w danej jednostce są połączone z pomocą w rozwiązywaniu problemów księgowych bądź podatkowych. Możliwe jest określenie efektywności kontroli wewnętrznych oraz zbadanie poziomu ryzyka, który jest nieodłącznym elementem związanym z funkcjonowaniem wszelkiego rodzaju działalności.

 


Profesjonalny audyt finansowy we Wrocławi oferuje firma MADG.